Simon Bensnes

Placeholder Image

Simon Bensnes

Statistics Norway