Kenneth De Beckker

Kenneth De Beckker

KU Leuven & Open Universiteit

Dr. Kenneth De Beckker is an Assistant Professor of Finance at Open Universiteit (The Netherlands) and KU Leuven.
Research interests: Financial Literacy & Sustainable Finance